lính dù trong Tiếng Anh là gì?

lính dù trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lính dù sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lính dù

    paratrooper

    (nói chung) paratroops

    một trung đội lính dù a platoon of paratroopers

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lính dù

    paratrooper, paratroops