lính cơ trong Tiếng Anh là gì?

lính cơ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lính cơ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lính cơ

    provincial guard

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lính cơ

    provincial guard