lính trơn trong Tiếng Anh là gì?

lính trơn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lính trơn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lính trơn

    common/private/plain soldier