lính tập trong Tiếng Anh là gì?

lính tập trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lính tập sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lính tập

    (obsolete) soldiers

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lính tập

    (obsolete) soldiers