lính mã tà trong Tiếng Anh là gì?

lính mã tà trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lính mã tà sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lính mã tà

    police