lính lệ trong Tiếng Anh là gì?

lính lệ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lính lệ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lính lệ

    body - guard, servant