lính la mã trong Tiếng Anh là gì?

lính la mã trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lính la mã sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lính la mã

    * dtừ

    roman