lính đàn bà trong Tiếng Anh là gì?

lính đàn bà trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lính đàn bà sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lính đàn bà

    * dtừ

    gij