lính chiến trong Tiếng Anh là gì?

lính chiến trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lính chiến sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lính chiến

    warrior

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lính chiến

    warrior