lính cậu trong Tiếng Anh là gì?

lính cậu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lính cậu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lính cậu

    (informal) chocolate soldier