lính tráng trong Tiếng Anh là gì?

lính tráng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lính tráng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lính tráng

    soldiers; the military

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lính tráng

    soldier