lính ấn trong Tiếng Anh là gì?

lính ấn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lính ấn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lính ấn

    * dtừ

    sepoy