lính địch trong Tiếng Anh là gì?

lính địch trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lính địch sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lính địch

    enemy soldier