lính thư trong Tiếng Anh là gì?

lính thư trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lính thư sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lính thư

    army postman