lính gác trong Tiếng Anh là gì?

lính gác trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lính gác sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lính gác

    guard; sentry

    toà nhà có lính gác dầy đặc a heavily guarded building