lính nghĩa vụ trong Tiếng Anh là gì?

lính nghĩa vụ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lính nghĩa vụ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lính nghĩa vụ

    xem lính quân dịch