lính mãn khoá trong Tiếng Anh là gì?

lính mãn khoá trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lính mãn khoá sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lính mãn khoá

    soldiers whose term is up