lính lê dương trong Tiếng Anh là gì?

lính lê dương trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lính lê dương sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lính lê dương

    legionnaire

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lính lê dương

    foreign legionnaire