lính khố vàng trong Tiếng Anh là gì?

lính khố vàng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lính khố vàng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lính khố vàng

    imperial guard

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lính khố vàng

    imperial guard