lính com-măng-đô trong Tiếng Anh là gì?

lính com-măng-đô trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lính com-măng-đô sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lính com-măng-đô

    * dtừ

    commando