lính cứu thương trong Tiếng Anh là gì?

lính cứu thương trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lính cứu thương sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lính cứu thương

    rescue suad, first aid men