lính cộng hòa trong Tiếng Anh là gì?

lính cộng hòa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lính cộng hòa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lính cộng hòa

    republican soldier