lên trong Tiếng Anh là gì?

lên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lên

  to go up; to come up; to rise

  lên lầu 1 to go up to the first floor

  up

  leo lên thang to climb up a ladder

  chạy/bò lên to run/crawl up

  onto; on top of...; over

  trải cái gì lên cái gì to spread something over something

  làm đổ mực lên bàn to spill ink over the table

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lên

  * verb

  to go up; to come up; to rise

  leo lên thang: to go up a ladder to flow; to ascend

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lên

  to go up, arise, come up