lên ung trong Tiếng Anh là gì?

lên ung trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lên ung sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lên ung

    to form an abscess; to abscess; to fester; to suppurate