lên hoa trong Tiếng Anh là gì?

lên hoa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lên hoa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lên hoa

    be afflicted by small pox

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lên hoa

    be afflicted by small pox