lên cơn trong Tiếng Anh là gì?

lên cơn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lên cơn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lên cơn

    to have a fit

    lên cơn sốt to have an attack of fever

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lên cơn

    to have a fit