lên sởi trong Tiếng Anh là gì?

lên sởi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lên sởi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lên sởi

    to have measles

    nó bị lên sởi nặng he had measles very badly

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lên sởi

    to have measles