lên đèn trong Tiếng Anh là gì?

lên đèn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lên đèn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lên đèn

    light a lamp; electrical illumination; lit up by electricity

    thành phố lên đèn the city lights up

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lên đèn

    to light a lamp