lên chân trong Tiếng Anh là gì?

lên chân trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lên chân sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lên chân

    (football game) play better, become a better player (after playing for some time)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lên chân

    (football game) play better, become a better player