lên xe trong Tiếng Anh là gì?

lên xe trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lên xe sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lên xe

    to get in a car; to get on a train/bus

    mời tất cả lên xe! take your seats!; all aboard!

    đưa cái gì lên xe to take something aboard

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lên xe

    to get into a car