lên đến trong Tiếng Anh là gì?

lên đến trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lên đến sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lên đến

  to come to...; to amount to...

  tổng số lên đến 100 quan the total amounts/comes to a hundred francs

  to come up to...; to reach

  nước lên đến đầu gối anh ta the water came up to his knees; the water reached his knees

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lên đến

  to increase, go up to