lên lẹo trong Tiếng Anh là gì?

lên lẹo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lên lẹo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lên lẹo

    get a sty (on the eye)