lên rạ trong Tiếng Anh là gì?

lên rạ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lên rạ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lên rạ

    to have chicken-pox