lên số trong Tiếng Anh là gì?

lên số trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lên số sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lên số

    change to highter gear, change up