lên meo trong Tiếng Anh là gì?

lên meo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lên meo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lên meo

    * ttừ

    mouldy