lên lon trong Tiếng Anh là gì?

lên lon trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lên lon sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lên lon

    (quân sự) to earn/get/win one's stripes; to gain promotion

    (được) lên lon đại uý to be promoted to (the rank of) captain

    ăn mừng lên lon to celebrate one's promotion