lên bờ trong Tiếng Anh là gì?

lên bờ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lên bờ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lên bờ

    to go ashore; to disembark

    thuyền cho khách lên bờ ở plymouth the ship put the passengers ashore at plymouth

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lên bờ

    to go ashore, disembark, land