lên yên trong Tiếng Anh là gì?

lên yên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lên yên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lên yên

    get on horse