lên tàu trong Tiếng Anh là gì?

lên tàu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lên tàu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lên tàu

    to board a ship; to go aboard/on board; to embark

    tất cả lên tàu hết chưa? is everybody aboard?; is everybody on board?

    mời tất cả lên tàu! all aboard!

    to get on a train; to board a train