lên hơi trong Tiếng Anh là gì?

lên hơi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lên hơi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lên hơi

    evaporate

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lên hơi

    evaporate