lên cân trong Tiếng Anh là gì?

lên cân trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lên cân sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lên cân

    to gain weight; to put on weight

    anh ta lên cân nhiều he has put on much weight

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lên cân

    to gain weight, put on weight, get fatter