lên sữa trong Tiếng Anh là gì?

lên sữa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lên sữa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lên sữa

    * nđtừ

    freshen