lên giá trong Tiếng Anh là gì?

lên giá trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lên giá sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lên giá

  to raise the price; to put up the price; to increase the price

  vậy là thịt sẽ lên giá it'll put the price of meat up; meat will go up in price; meat will rise/increase in price

  xăng lại lên giá the cost of petrol has gone up again

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lên giá

  * verb

  to raise price; to apprecoate

  tất cả mọi thứ đều lên giá: everything has risen in price

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lên giá

  to go up in price