lên dây trong Tiếng Anh là gì?

lên dây trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lên dây sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lên dây

    to wind up

    lên dây đồng hồ to wind up a watch

    khỏi cần lên dây, cái đó chạy bằng pin mà! no need to wind it (up), it's battery-operated!

    to tune (a string instrument)