lên tới trong Tiếng Anh là gì?

lên tới trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lên tới sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lên tới

    xem lên đến

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lên tới

    to increase, go up to