lên nhà trong Tiếng Anh là gì?

lên nhà trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lên nhà sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lên nhà

    to come (up) to sb’s house