lên dần trong Tiếng Anh là gì?

lên dần trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lên dần sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lên dần

    * thngữ

    to work up