lên máy trong Tiếng Anh là gì?

lên máy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lên máy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lên máy

    to pick up the phone