lên cao trong Tiếng Anh là gì?

lên cao trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lên cao sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lên cao

    to go to a high place; * nghĩa bóng to get a higher position; to win promotion

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lên cao

    to rise, increase