lên lại trong Tiếng Anh là gì?

lên lại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lên lại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lên lại

    * đtừ reascend